Regulamin serwisu Kolorofon

Regulamin serwisu Kolorofon2023-11-16T07:00:17+01:00
Regulamin serwisu kolorofon.departament.org

§ 1. Definicje
1. Terminy używane w niniejszym regulaminie oznaczają:


1.1. Asortyment pozbawione nadruków produkty dostępne w Serwisie kolorofon.departament.org , które w ramach świadczonych w Serwisie kolorofon.departament.org Usług, przy pomocy udostępnionych funkcjonalności można opatrzyć Treściami i nabyć jako Towary;

1.2. Dostawca usług płatniczych Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest AUTOPAY dawne Blue Media S.A., Paypal oraz Stripe

1.2 a: Karty płatnicze realizowane przez system Paypal oraz Stripe:
– Visa
– Visa Electron
– Mastercard
– MasterCard Electronic
– Maestro

1.2 b W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję (nadpłata,pomyłka itd) dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego

1.3. Konsument konsument w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, to jest osoba fizyczna dokonująca z Usługodawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
1.4. Konto konto w Serwisie kolorofon.departament.org prowadzone dla Użytkownika przez Usługodawcę, identyfikowane przez login Użytkownika, będące zbiorem zasobów, w którym
gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Serwisu kolorofon.departament.org ;

1.5. Regulamin niniejszy regulamin– Regulamin – określa zasady świadczenia usług internetowych reprezentowaną przez Firmę CYBER IT NETWORK z siedzibą w Warszawie przy ul. okopowa 20, 01-063 Warszawa.

1.6. Serwis kolorofon.departament.org serwis internetowy, za pomocą którego Usługodawca świadczy Usługi Użytkownikom;
1.7. Towar Asortyment w postaci obrazów na płótnie, plakatów, koszulek.
1.8. Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu kolorofon.departament.org  określone szczegółowo w § 2 ust. 3 Regulaminu;

Reklamacja i zwroty.

1.9 Brak możliwości reklamacji i zwrotu towaru ze względu na indywidualny charakter zamawianego towaru, druk koszulki czy plakaty są to pojedyncze indywidualne zlecenia według zleconego rozmiaru i koloru, stylu itd a nie manufaktura, w związku z czym nie podlegają one zwrotom.
Koszulki są weryfikowane przez szwalnie przed wysyłka czy nie zawierają błędów technicznych i jakościowych.
Plakaty są pakowane w bristol, folie i umieszczane w dedykowanych twardych tubach. Profesjonalna drukarnia weryfikuje zawsze materiał przed wysłaniem.
Jeśli są jakiekolwiek wątpliwości co do tych warunków, nie należy realizować zamówień i mieć tego pełną świadomość, że zamawiacie Państwo towar na indywidualne zlecenie, a nie kopie czy produkt z manufaktury.

a)wypis: Art. 38 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

(…)

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

1.10 Reklamacja do 14 dni dotyczy produktu typu: kalendarz gdyż jest to produkt powielany w dużej ilości i może on podlegać zarowno wymianie jeśli jest uszkodzony, lub zwrotowi w niezmienionej formie w oryginalnym opakowaniu.

a) w celu zgłoszenia problemu proszę skorzystać z adresu mailowego z którego napłynęło zamówienie, lub o informacje telefoniczną by uzgodnić wymianę lub zwrot.

b) czas rozpatrywania to 14 dni kalendarzowych, po których klient otrzyma informacje czy reklamacja została uznana.

c) w przypadku uznania reklamacji zostanie zwrócona równowartość kosztu zakupionego towaru na podane konto lub nowy towar.

d) nie odpowiadamy ze przesyłki nadawane do nas bez uprzednich ustaleń i konkretnych informacji. Taka przesyłka zwyczajnie może być nie odebrana.

Po terminie 30 dni od daty dostarczenia towaru, brak możliwości reklamacyjnych i zwrotu towaru.

Informacje ogólne:


1.11. Usługodawca kolorofon.departament.org reprezentowanego przez CYBER IT NETWORK Bogdan Markowicz
NIP: 5271149975 Okopowa 20 01-063 Warszawa
1.12. Użytkownik podmiot, na rzecz którego Usługodawca świadczy Usługi na zasadach określonych w Regulaminie. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Użytkownikami mogą być osoby fizyczne, które ukończyły 13 (trzynasty) rok życia, ale nie ukończyły 18 (osiemnaście) lat, a także inne osoby fizyczne posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych, w zakresie, w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, jednakże w stosunku do takich osób Usługodawca nie świadczy Usługi prowadzenia Sklepu.

1.13. Zamówienie oświadczenie Użytkownika składane na zasadach określonych w Regulaminie przy użyciu dostępnych w Serwisie kolorofon.departament.org narzędzi, zmierzające do zawarcia umowy dotyczącej Towaru w Serwisie
kolorofon.departament.org

1.14. Czas realizacji zamówienia: czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Termin wysyłki podany jest w opisach towarów ze wzgledu na to że produkty sa dostarczane z rożnych podwykonawców jak drukarnie, mogą się różnić czasem realizacji, nie więcej jednak jak do 10 dni roboczych.

Zamówienia, newsletter

3.4. umożliwienie składania Zamówień na Towary;
3.5. zakładanie i prowadzenie Konta;

3.6. przechowywanie Treści zamieszczonych w Serwisie kolorofon.departament.org przez Użytkowników i umożliwienie Użytkownikom ich prezentowania w ramach Sklepu;

3.7. wysyłanie i odbieranie wiadomości wewnątrz Serwisu kolorofon.departament.org

3.8. dostarczania newslettera.

4. Usługi wskazane  3.4. powyżej, są dostępne dla wszystkich Użytkowników i nie wymagają uprzedniej rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org wystarczy podać dane do wysyłki

5. Usługi wskazane w ust. 3.5. do 3.7. powyżej, są dostępne wyłącznie dla Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org  i założyli Konto zgodnie postanowieniami
§ 4 Regulaminu, z tym zastrzeżeniem, że Usługa wskazana w ust. 3.6. powyżej nie jest dostępna i nie będzie świadczona na rzecz Użytkowników, będących osobami fizycznymi, które nie ukończyły 18 (osiemnastego) roku życia lub nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych.
6. Usługa newslettera, o której mowa w ust. 3.8. powyżej, jest dostępna dla:

6.1. Użytkowników, którzy dokonali rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org i założyli Konto zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu oraz zaznaczyli subskrypcję newslettera w procesie rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org, lub

6.2. Użytkowników, którzy dokonali subskrypcji tylko samego newslettera i podali w tym celu swój adres email bez rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org.


Rejestracja i Konto

1. Rejestracja w Serwisie kolorofon.departament.org jest dobrowolna.
2. W celu rejestracji w Serwisie kolorofon.departament.org i założenia Konta należy wypełnić formularz rejestracyjny online, podając co najmniej adres email, przeznaczony do otrzymywania
informacji od Usługodawcy, login oraz hasło.

3. Użytkownik może posiadać w Serwisie kolorofon.departament.org więcej niż jedno Konto. Jednakże jeden adres email może być przypisany tylko do jednego Konta.

4. Po założeniu Konta Użytkownik ma możliwość uzupełnienia podanych danych, w szczególności wskazania danych teleadresowych, oraz ich modyfikacji. Podanie danych do wysyłki jest
niezbędne dla zrealizowania dostawy Towarów zgodnie z Regulaminem.

5. Usługodawca zaleca aktualizację wprowadzonych danych dotyczących Użytkownika w razie, gdy ulegną one zmianie. Zmiana danych jest możliwa w zakładce „Twoje dane” po zalogowaniu
się do Konta. Usługodawca informuje, że w przypadku podania błędnych danych lub niedokonania ich aktualizacji, dostawa Towarów może być niemożliwa mimo dochowania przez Usługodawcę należytej staranności.

6. Dokonując rejestracji, osoba zakładająca Konto w imieniu Użytkownika niebędącego osobą fizyczną, oświadcza, pod rygorem konsekwencji prawnych, że jest uprawniona do działania

 Przetwarzanych danych osobowych.

 1. W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”, informujemy, że:
 2. Administratorem danych osobowych użytkowników Serwisu KOLOROFON https://kolorofon.departament.org jest CYBER IT NETWORK Bogdan Markowicz NIP: 5271149975 Okopowa 20 01-063 Warszawa
 3. Z administratorem danych można się skontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, jak i za pomocą poczty elektronicznej, a także telefonicznie w następujący sposób: tel. +48 698 401 266, e-mail: seo@departament.org
 4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 5. Sprzedający przetwarza dane osobowe w celach:
 6. świadczenia usług poligraficznych,reklamowych czy usługowych na rzecz kupujących. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 7. sprzedaży produktów oferowanych przez sklep – podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 8. marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 9. statystycznych, np. w celu badania preferencji Użytkownika, prognozowania sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes sprzedającego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 10. rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 11. w celu wykonania ciążących obowiązków prawnych, np.: wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych, udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami – przez czas wykonywania obowiązków i czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywanie dokumentów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 12. wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez Użytkownika. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 13. Administrator w celu realizacji umowy musi uzyskać następujące dane osobowe: dane identyfikacyjne (imię, nazwisko) dane adresowe (adres e-mail, ulica, miejsce zamieszkania, kod pocztowy, numer telefonu). Brak podania tych danych uniemożliwia wykonanie zamówienia. Każdorazowo zakres wymaganych danych wskazany jest także w niniejszym regulaminie oraz przed rozpoczęciem świadczenia określonej usługi lub zawarciem umowy sprzedaży na stronie sprzedającego.
 14. Administrator może dodatkowo prosić kupującego o podanie dodatkowych danych, które to dane nie mają wpływu na zawarcie umowy, jednakże ułatwiają kontakt z kupującym, a tym samym wpływają na sprawną realizację zamówienia.
 15. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy ze sprzedającym oraz wykonania tejże umowy.
 16. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń – nie dłużej niż przez okres 6 lat, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 17. Odbiorcami danych osobowych będą:
 18. podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne w celu obsługi Serwisu (hosting, serwerownia) https://kolorofon.departament.org oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością,
 19. AUTOPAYdawne Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie, ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561. – podmiot świadczący usługi płatności on-line,
 20. podmioty świadczące usługi kurierskie i pocztowe, DPD, Inpost kurier, Poczta Polska itd
 21. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi podatkowe i księgowe,
 22. podmioty świadczące na rzecz sprzedającego usługi statystyczne i marketingowe takie jak: analiza preferencji użytkownika, profilowanie i dopasowanie oferty do preferencji użytkownika, badanie aktywności użytkownika typu google analitics, pixel facebook itp
 23. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 24. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do sprzedającego z prośbą o udzielenie informacji. Administrator może poprosić o dodatkowe informacje pozwalające uwierzytelnić osobę wykonującą przedmiotowe uprawnienia. Aby mieć pewność, że jesteś uprawniony do złożenia wniosku, możemy poprosić o dodatkowe informacje pozwalające osobie wnoszącej o udzielenie informacji.
 25. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

1215x200 bankpay plakaty sklep warszawa plakaty artystyczne kolorowa warszawa przedwojenna

 

Jest to aktualny i obowiązujący regulamin sklepu online : Regulamin z dnia 24.03.2023

Tytuł